OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.jetotam.cz provozovaného společností Jetotam.cz, se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10.

1) Obecná ustanovení

1.1

Společnost Jetotam.cz, se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (dále jen \\\"Provozovatel\\\")je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.jetotam.cz. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků jako jsou např. přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém serveru dostupném na internetové adrese: http://www.jetotam.cz/?treeid=0 a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

1.2

Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků na Serveru, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen \\\"Zadavatel\\\") je fyzická či právnická osoba a to buď , přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamní prostor v Serveru.

2) Zadávání reklamy

2.1 Objednávání

Reklamní plocha na Serveru se objednává na základě písemné, faxové nebo e-mailové objednávky – nebo zálohové (pro-forma) faktury zadavatele obsahující veškeré níže zmíněné náležitosti, a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Pro objednávky přijaté prostřednictvím obchodní sítě marketingových poradců Provozovatele nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem příslušné reklamní kampaně. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Zadavateli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Nicméně v případě produktů katalogu se stává objednávka závaznou okamžikem jejího přijetí, tedy řádným podpisem Zadavatele a oprávněného zástupce Provozovatele na pro-forma faktuře nebo potvrzením o přijetí objednávky, které odešle Zadavatel emailem nebo faxem Provozovateli. Provozovatel si však v těchto případech vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování takové objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím kampaně dle objednávky.

Objednávka musí obsahovat :

Obchodní firmu či jméno a příjmení či jiný název Zadavatele
IČ Zadavatele
DIČ Zadavatele
Fakturační adresu Zadavatele
Poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy
 
Kontakt
Kontaktní osoba
Telefon, fax
E-mail
 
Inzertní specifikace
Typ inzerce
Reklamní pozice
Kompletní podklady inzerce
Objem inzerce
Termín reklamní kampaně
Cena
 

2.2 Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy v Serveru.
Zadavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl 2.4 níže) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serveru v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na Serveru Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

2.3 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

 • nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele,
 • reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
 • reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
 • reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
 • Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Serveru Provozovatele.

  V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení.

  Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitní možnosti svého Serveru realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele.

  2.4 Reklamní podklady

  Veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serveru v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně. Pro objednávky přijaté prostřednictvím obchodní sítě marketingových poradců Provozovatele nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem příslušné reklamní kampaně.
  Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména reklamní bannery a reklamní tlačítka, které musí mimo jiné splňovat především podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, reklamních prvků a reklamních pozic.

 • Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.
 • GIF bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://). Alt text.
 • FLASH bannery musí obsahovat funkci \\\"clickthru\\\", tj. cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner uživatel přesměrován [adresa ve formě (URL) http://].
 • U I-LAYERŮ musí být dodrženy dané specifikace a flashová kreativa musí obsahovat tlačítko ZAVŘÍT s příslušnou funkcí. Zobrazení 2x v týdnu na cookies – doba animace se řídí pravidly konkretních reklamních formátů. Platí i pro další speciální formáty: interstitial, roll out banner, atp.
 • U odkazů na klíčových slovech a v sekcích je maximální délka textového odkazu 250 znaků včetně mezer – může být použita česká diakritika. Text se skládá z hypertextového odkazu na zadané URL a z části textového popisu.

  V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kriteria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné zveřejnění.

  Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu oznámí Provozovatel Zadavateli nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne přijetí takových reklamních sdělení či jiných reklamních prvků.

  2.5 Změny v reklamních kampaních

  Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.

  3) Finanční podmínky

  3.1 Cena

  Cena je kalkulována na základě platného ceníku Provozovatele zveřejněných na Serveru pro uvedené období na základě statistik průběhu reklamní kampaně, které generuje Provozovatel. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.
   

  3.2 Fakturace a platební podmínky

  Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením příslušné reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po skončení reklamní kampaně, případně do 15 dnů po konci kalendářního měsíce. Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
   

  3.3 Storno podmínky

  V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 7 pracovních dní před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:
 • při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 30 % z ceny objednané kampaně,
 • při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně,
 • při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 70 % z ceny objednané kampaně,
 • při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.
 • 3.4 Minimální výše objednávky

  Objednávka musí být v minimální výši 3.500,- Kč bez DPH.
   

  4) Statistiky

  Ke každé reklamní kampani se automaticky generuje statistika, která je Zadavateli zdarma přístupná. Uživatelské jméno a přístupové heslo Zadavatel obdrží e-mailem od Provozovatele po spuštění reklamní kampaně. Statistika poskytuje údaje zpětně - tj. pro příslušný den se generuje v průběhu noci na další den. Pro účel případné reklamace jsou však závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení).
   

  5) Reklamace

  5.1

  V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevu z ceny.
   

  5.2.

  Volba mezi nároky uvedenými výše záleží Zadavateli jen jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.
   

  5.3

  Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně.
   

  5.4

  Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Zadavatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.
   

  5.5

  Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti serveru Provozovatele.
   

  5.6

  Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.
   

  5.7

  Námitky vůči vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Zadavateli, je povinen Zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.
   

  6) Závěrečná ustanovení

  6.1

  Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.
   

  6.2.

  Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
   

  6.3.

  Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.
   

  6.4.

  Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
   

  6.5.

  Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění změnit.
   

  6.6.

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2024